Katherine
Smith

Katherine Smith Headshot

Katherine Katie J. Smith

Senior Accounting Associate